www.เราไม่ทิ้งกัน.com ลงทะเบียน รับ เงินเยียวยา 5000 ไม่มีนายจ้าง Covid-19 ได้สิทธิ์ไหม?

รัฐบาลได้ออกประกาศมาตรการระยะที่ 2 เรื่องการดูแลและเยียวยาผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 
เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 เป็นมาตรการดูแลเยียวยา 
ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 รัฐบาลจะชดเชยรายได้ 5,000 บาท ต่อเดือน 
เป็นระยะเวลา 3 เดือน ระหว่างเดือนเมษายน - มิถุนายน 2563

สำหรับ (แรงงาน ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระ ที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม

ส่วนกลุ่มที่อยู่ในระบบประกันสังคมนั้น 
จะได้รับเงินกรณีว่างงาน 50% ของค่าจ้างโดยแยกเป็น กรณีคือกรณีนาย
จ้างไม่ให้ทำงาน รับเงินไม่เกิน180 วัน หรือกรณีรัฐสั่งหยุด รับเงินไม่เกิน 90วัน
อันนี้เป็นมารตรฐาน ที่ประกันสังคมทำมามาอยู่ 
ส่วนโครงการเยียวยา พิเศษสำหรับ Covid-19 ยังไม่มีประกาศให้รอไปก่อน1. ตรวจสอบคุณสมบัติ
คุณสมบัติของผู้รับเงินเยียวยาที่ต้องมีคือเป็นผู้ที่อยู่ในกลุ่มแรงงาน ลูกจ้าง
ชั่วคราว อาชีพอิสระ ที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม 

2. เตรียมหลักฐาน
การรับเงินชดเชย ผู้ที่ประสงค์จะรับเงินเยียวยาจะต้องมีหลักฐานดังต่อไปนี้
บัตรประชาชน
ข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลนายจ้างเป็นหลักฐานการรับเงิน
ข้อมูลบัญชีพร้อมเพย์ หรือบัญชีธนาคาร

** สำหรับ ผู้ที่ไม่มีนายจ้าง หรือไม่มีข้อมูลนายจ้าง 
หน้าลงทะเบียนจะให้กรอกว่าได้รับผลกระทบจาก โควิด19 อย่างไร3. การลงทะเบียน
ผู้ประสงค์ขอรับเงินเยียวยาสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 
28 มีนาคม 2563 เวลา 18.00น. ผ่านเว็บ www.เราไม่ทิ้งกัน.com
ณ ตอนนี้สามารถลงทะเบียนได้ทางหน้าเว็บไซต์เท่านั้น

4. รับเงินเยียวยา
ผู้ประสงค์ขอรับเงินสามารถรับเงินเยียวยาเป็นจำนวน 5,000 บาท 7 วัน
หลังการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ โดยเงินจะถูกโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์
ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชน หรือโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ของผู้รับเงิน

No comments:

Post a Comment